TDOMF ERROR: Headers have already been sent in file /home/yaradan/public_html/wp-config.php on line 39 before session_start() could be called. This may be due to...

KADİRİ YOLU İslamiyet Gavs
Buradasınız:Anasayfa » Halifelerin Hayatı » KADİRİ YOLUNU YAŞAYANLAR YAŞATANLAR

KADİRİ YOLUNU YAŞAYANLAR YAŞATANLAR

KADİRİ YOLUNU YAŞAYANLAR YAŞATANLAR

 

Pirler Piri Abdulkadir Geylani Hazretleri Bağdat’ta yaşadığı ve de halkı irşad ettiği dönemlerde o zamanın ileri gelen meşayıhı kiramı kendisini mana aleminde sınav yapmak için bir bardakta süt gönderirler. Bu göndermiş olduğu sütle “Biz bu bardaktaki süt gibiyiz ” demek isterle.

Bunun üzerine Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hz.’leri de cevaben o süt dolu bardağın içerisine dalı uzun olan bir gül koyarak geri gönderirler. Yani : “Siz bu süt gibiyseniz bende bu sütün üzerindeki gül gibiyim” der.

Bekledikleri cevabı alan o zamanların meşayıhı kiramları hep bir ağızdan “Saddaktü” (sana inandık) Derler..

Günümüzün 945 yıl’a yakın yani hicri 471 yılında “Geylan” kasabasında dünyaya gözlerini açmıştır. Bu fani dünya aleminde 90 sene yaşamış ve ebedi aleme göçmüştür. Baba’sının adı Seyyid Ebu Salih’tir.

Soyu baba tarafından Hz. Hasan (r.a) Efendimize, anne tarafından Hz. Hüseyin (r.a) Efendimize dayanır. Yani anne ve baba tarafından soyu Peygamber Efendimiz’in torunlarına kadar uzanır.

Abdulkadir Geylani Hz.’leri Hanbeli mezhebinde idiler. Türbesi Baağdatta bulunmaktadır.

Manevi silsilesine gelince Peygamber efendimizden (s.a.v) sonra sırası ile :

Seyyidi Kainat Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)

Seyyidi İmam Ali el Murteza (r.a)

İmamı Hüseyin Şehid-i Kerbela (r.a)

İmamı Zeynel Abidin (k.s)

İmamı Muhammed Bakır (k.s)

İmamıCaferi Sadık (k.s)

İmamı Musa Kasım (k.s)

İmamı Ali Rıza (k.s)

İmamı Taki (k.s)

İmam Naki (k.s)

İmamı Hasan-ül Askeri (k.s)

İmamı Muhammed Mehdi (k.s)

Eşşeyh Hasan-i Basri (k.s)

Eşşeyh Habibi Acemi (k.s)

Eşşeyh Davud-i Tai (k.s)

Eşşeyh Maruf Alliyyül Kerhi (k.s)

Eşşeyh Seriyyi Sakati (k.s)

Eşşeyh Cüneyd-i Bağdadi (k.s)

Eşşeyh Ebubekir-i Şibli (k.s)

Eşşeyh Abdulvahid Ettemimi (k.s)

Eşşeyh Ebul Ferec et-Tusi (k.s)

Eşşeyh Hasan Kureyşi El-Hekari (k.s)

Eşşeyh Ebu Said Mubarek El Mahzun (k.s)

Eşşeyh Esseyyid Gavsul Azam Ba’zul Eşheb, Muhyiddin Abdulkadir el Geylani (k.s)

 

Tarikatı Kadiriyyenin manevi silsilesini altın zincirinin halkalarını üç bölümde ele alabiliriz. Birincisi yukaruda sıraladığımız Rasulullah (s.a.v) den Abdulkadir Geylani Hazretlerine kadar uzanan bölüm oda sırasına göre şu şekildedir.

Eşşeyh Esseyyid Abdulkadir Geylani (k.s)

Eşşeyh Ahmeder-Rufai (k.s) x

Eşşeyh Ahmed-el Bedevi (k.s) x

Eşşeyh İbrahim-i Dussuki (k.s) x

Eşşeyh Mevlana Celaleddin-i Rum-i (k.s) x

Eşşeyh Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin (k.s) x

Eşşeyh Abdurrezzak (k.s)

Eşşeyh Hüseyni Ezmirani (k.s)

Eşşeyh Süleyman-i Bağdadi (k.s)

Eşşeyh Abdurrahman-i Halis-i Talabani (k.s)

Yukarıda yazmış olduğumuz bölümde isimlerinin yanında x (yıldız ) olan zatlar beş büyük tarikatların kurucuları ve de pirleridir.

Üçüncüsü : Yani son bölümü ise kol Üstadımız Eşşeyh Abdurrahman-ı Halis-i Talabani Hazretlerinden bu zamana ve bizlere kadar uzana gelen bölümdür ve oda sırası ile böyledir.

Eşşeyh Abdurrahman-ı Halis-i Talabani (k.s)

Eşşeyh Aliyyül Bağdadi (k.s)

Eşşeyh Dede Osman Avni Urfevi (k.s)

Eşşeyh Hacı Ömer Hüdai Kühengi (k.s)

Eşşeyh Hacı Muhammed Kürki (k.s)

Eşşeyh Hacı Mustafa Hayri Malatyavi (k.s)

Eşşeyh Hacı Niyazi (k.s)

 Hacı Ahmet Haydar Baba (k.s)

Eşşeyh Hacı Mehmet Emin (k.s)

Üsteki isimlerin içerisine Yaşıyan Mubarek Hacı Mehmet Emin (k.s) Yüce Rabbim başımızdan eksik etmesin (AMİN)

İnşallah Rabbimin izni ile üst tarafta yazılan Eşşey’lerin hayatları ile ilgili konular gireceğiz…

Bu yazı 313563 kez okundu.

Yazar Hakkında

Yazı Sayısı : 489

Yorumlar (128)

 • harun kara

  büyük şeyh ve kadiri hulefası hacı muhammed emin çankırıvi hazretleri malatyalı hayri babamın gözünün nuru hacı muhammed niyazi malatyevi hz.den emaneti 1995 yılında devralmıştır.emaneti kübrayı layıkı vechiyle yerine getirmekte olup şuan ankaranın pursaklar ilçesinde irşad vazifeleri devam etmekte ve halkasının sayısı elhamdülilllah günbegün artmaktadır.allah makamını ali etsin ve sırrını tertemiz etsin ve bizleri onu gerçek manada anlayanlardan eylesin…amin….

  Cevapla
 • xx

  abdulkadir geylani hazretleri dede osman avni baba hacı ömer hüdai baba hacı muhammed baba hacı mustafa hayri baba hacı niyazi baba ve son olarakda hacı mehmet emin baba

  Cevapla
 • Dilek

  . İMÂM HZ. ALİ’NİN (a)HAYÂTI

  İmâm Ali (a.s) hicretten 23 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Ebû Tâlib ®, annesi Esed kızı Fâtıma ®’dır. Küçük yaşlardan itibaren, peygamberimiz onu kendi evine alarak, terbiye ve himâyesini bizzat kendisi üslendi. O, peygamberimize ilk îmân getiren kimseydi ve her zaman O’nunla beraberdi. Peygamberimizin biricik kızı Fâtıma (sa), O’nun eşi idi.

  O; Putperestlerin, peygamber efendimizi öldürmek istedikleri o hicret gecesinde, canını ortaya koyarak Resûlullâh’ın yatağına yatan, hem Mekke’de ve hem de Medîne’ye hicret gerçekleştikten sonra ashâb ® arasındaki kardeşlik (musâhiplik) eşleşmesinde Hz. Peygambere kardeş olan, Resûlullâh’ın (s.a.a) hayatta olduğu dönemde yapılan savaşların çoğunda Allâh’ın izni ile Müslüman’ların muzaffer olmalarında olağanüstü emekleri geçen ve hakkında kudsî hadîs ile; “Lâ fetâ illâ Ali, Lâ seyfe illâ zülfikâr-Ali’den yiğit er Zülfikâr’dan üstün kılıç yoktur.” buyrulan, hendek savaşında Müslüman’larda korku ve gevşekliğin hâkim olduğu bir sırada, kimsenin karşısına çıkmaya cesâret edemediği elebaşı bir müşrîki, dillere destan kılıç darbesi ile cehenneme yuvarlayarak, Hz Peygamber’in (s.a.a); “Ali’nin bu kılıç darbesi diğer bütün insanlar ve cinlerin ibâdetlerinden daha üstündür/faziletlidir.” kelâm-ı şerîflerine mazhâr olan… kimsedir.

  Ehl-i Beyt’in anlayışı ve yoluna göre, İmâm Ali (as), ilâhî emir gereği Hazreti Resûlullâh’ın (s.a.a.) hak halifeleri olan Oniki masum İmâm’ın ilkidir. Resûlullâh, İslâm davetini teblîğe başladığı günden itibaren, çeşitli münâsebetlerle, Hz. Ali’nin bu ilâhî hilâfet makâmının sâhibi olduğunu açıklamıştır. Özellikle de “Ğadir-i Hum” denilen mevkide vedâ haccı dönüşünde Hazreti Ali’yi hilâfet-İmâmet-Velâyet makâmına ilâhî bir emirle atamışlar, sahâbeden bir çok ileri gelenler de orada Hz. Ali’yi bu makâma atanmalarından dolayı tebrîk etmiş, kutlamışlardır. Ehl-i Beyt mektebinde bu münâsebetle “Ğadir-i Hum” olayının cereyân ettiği 18 Zilhicce günü “Ğadîr-i Hum bayramı” olarak kutlanır ki, bu günde, günün önemini belirten konuşmalar yapılır, İmâm’ın (a.s) kişiliği, hayâtı, mücâdelesi hakkında bilgiler verilir, ümmete, örnek bir “İnsan-ı Kâmil”  tanıtılmaya çalışılır.[39]

  Ancak; Resûlullâh’ın vefâtından sonra bazı sebeplerden ötürü ilk üç halîfe ® döneminde İmâm-ı Ali’nin zâhirî hilâfeti gerçekleşmemiştir. Üçüncü Halîfe’den sonra Müslüman’larca halîfelik makâmına getirilen İmâm (as), kendisinden önceki halîfelerin atamış oldukları bir çok vâli ve devlet görevlilerini bulundukları makâma layık görmediğinden, onları azledip, yerlerine lâyık gördüğü kimseleri tayîn etti. Bu dönemde, çeşitli nedenlerden ötürü oluşan iç muhâlefet netîcesinde, İmâm (as), Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarını yapmak zorunda kaldı.

  Hz. Ali ®; takvâda, Allâh’a ibâdette, cesârette, yiğitlikte, emînlikte, Hz. Resûlullâh’tan (s.a.a) sonra gelen ilk insandı. O, her zaman hakkı, adâleti, Allâh’ın şerîatını icrâ ediyor, mazlûmlara yardımcı, dost, zâlimlere ise düşmân idi. O’nun adâlet anlayışında, hiç kimse için bir ayrıcalık söz konusu olmayıp, Hakk’a âşık, adâlet timsâli bir zât idi.

  İmâm Ali; ilimde ashâbın ® arasında en bilgini idi. Resûlullâh (s.a.a); “Ben ilmin şehriyim, Ali’de onun kapısıdır, şehre girmek isteyen kapıdan gelsin.”[40] buyurarak, Hz. Ali’nin bu derin ilmini beyân etmişlerdir.

  “NEHCÜ’L BELÂĞA” kitâbı da, ilim deryâsı olan İmâm’ın (as), hutbe, mektûp, öğüt ve nasîhatlerinden bir kısmını içeren kıymetlibir eserdir.

  İmâm Ali, bir sabah namâzı esnâsında dâhilî hâinlerden İbn-i Mülcem (l.a.) tarafından bir kılıç-hançer darbesi ile vurulmuş ve aldığı yaralar neticesinde şehâdet şerbetini içmiştir.[41]

  Selâm sana, Ey ilim şehrinin kapısı!

  Selâm sana, Ey Resûlullâh’ın kardeşi!

  Selâm sana, Ey müminlerin velîsi

  Selâm sana, Ey hakkında; “Ali’ye söven bana sövmüştür, bana söven de Allâh’a sövmüş olur.”, “Ali ile savaşan benimle savaşmıştır, benimle savaşan da Allâh ile savaşmış gibi olur.”, Ey Ali! Ben Kur’ân’ın tenzîli için savaştım, sen de te’vîli için savaşacaksın.”, “Ali’yi sevmek îmândan, O’na buğzetmek ise münâfıklıktandır…” buyrulan İslâm Askeri!

  Selâm sana, Ey Hizbullâh’ın İmâmı!

  Hz. İmâm Ali (as) buyuruyor; “İyilerle kötüler senin yanında aynı değerde olmasın. Çünkü, bu iyileri iyilik yapmaktan soğutur, kötüleri de kötülük yapmak da cüretli kılar.”[42]

  “Son veda haccı idi peygamberin.

  Onsekizinci günü Zilhicce’nin.

  Çıktı yüksek bir yere ol Mustafâ,

  Yanına aldı Ali’yi, bâsafâ.

  Dinleyiniz ey garib ümmetlerim,

  Anlatayım size vasiyetlerim.

  Aranızdan ayrılığım çok yakın,

  Hak yoldan çıkmayın, aman, sakın.

  Bana îmânı olanlar, dinleyin,

  Allâh’ın fermânını siz belleyin.

  İki muhkem şey bırakırım size,

  Haşr’e dek rehber olur bunlar size.

  Birisi, Allâh’ın Kur’ân’ıdır,

  Diğeri, Ehl-i Beyt’in irfânıdır.

  İşte aldım ben Ali’yi yanıma,

  Son sözü tekrarlarım ihvânıma.

  Canla, başla siz Ali’ye sarılın,

  Böylelikle Hak yoluna doğrulun.

  Ben, kimin mevlâsı olduysam heman,

  Ali’de mevlâsıdır, onun her zaman.

  Kim beni severse, sever Ali’yi,

  Ayrı bilmez, Peygamberle, velîyi.

  Kim, Ali’ye düşman olursa heman,

  O, benim de düşmanımdır her zaman.

  Sonra dedi, ol Muhammed Mustafâ,

  Ey ashâbım eyleyin ahde vefâ.

  Sonra kaldırdı elini Fahr-ı Cihân,

  Dedi: Yâ Rab! Şâhit ol sen de hemân.

  Allâh’ım sen de sev Ali’yi seveni,

  Sen de sevme Ali’yi sevmeyeni.

  Düşman ol! sen de Ali’nin düşmanına,

  Yardım eyle! Ali’nin yârânına.

  Her kim Ali’den kaçarsa ey Hüdâ!,

  O’nu benden dâima eyle cüdâ.

  Kim hakâret eylese bu Ali’ye,

  Ya, husûmet eylese ol velîye.[43]

  Sen iki cihânda onu kıl hakir,

  Bu duâmı müstecâb et yâ Kadîr!

  İşitince hep sahâbe bu sözü,

  Vecde geldi, güldü hepsinin yüzü.”[44]

  İmâm Ali (a.s) İslâm’ın onurudur.

   

   

  . İMÂM HZ. ALİ’NİN (a)HAYÂTI

  İmâm Ali (a.s) hicretten 23 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Ebû Tâlib ®, annesi Esed kızı Fâtıma ®’dır. Küçük yaşlardan itibaren, peygamberimiz onu kendi evine alarak, terbiye ve himâyesini bizzat kendisi üslendi. O, peygamberimize ilk îmân getiren kimseydi ve her zaman O’nunla beraberdi. Peygamberimizin biricik kızı Fâtıma (sa), O’nun eşi idi.

  O; Putperestlerin, peygamber efendimizi öldürmek istedikleri o hicret gecesinde, canını ortaya koyarak Resûlullâh’ın yatağına yatan, hem Mekke’de ve hem de Medîne’ye hicret gerçekleştikten sonra ashâb ® arasındaki kardeşlik (musâhiplik) eşleşmesinde Hz. Peygambere kardeş olan, Resûlullâh’ın (s.a.a) hayatta olduğu dönemde yapılan savaşların çoğunda Allâh’ın izni ile Müslüman’ların muzaffer olmalarında olağanüstü emekleri geçen ve hakkında kudsî hadîs ile; “Lâ fetâ illâ Ali, Lâ seyfe illâ zülfikâr-Ali’den yiğit er Zülfikâr’dan üstün kılıç yoktur.” buyrulan, hendek savaşında Müslüman’larda korku ve gevşekliğin hâkim olduğu bir sırada, kimsenin karşısına çıkmaya cesâret edemediği elebaşı bir müşrîki, dillere destan kılıç darbesi ile cehenneme yuvarlayarak, Hz Peygamber’in (s.a.a); “Ali’nin bu kılıç darbesi diğer bütün insanlar ve cinlerin ibâdetlerinden daha üstündür/faziletlidir.” kelâm-ı şerîflerine mazhâr olan… kimsedir.

  Ehl-i Beyt’in anlayışı ve yoluna göre, İmâm Ali (as), ilâhî emir gereği Hazreti Resûlullâh’ın (s.a.a.) hak halifeleri olan Oniki masum İmâm’ın ilkidir. Resûlullâh, İslâm davetini teblîğe başladığı günden itibaren, çeşitli münâsebetlerle, Hz. Ali’nin bu ilâhî hilâfet makâmının sâhibi olduğunu açıklamıştır. Özellikle de “Ğadir-i Hum” denilen mevkide vedâ haccı dönüşünde Hazreti Ali’yi hilâfet-İmâmet-Velâyet makâmına ilâhî bir emirle atamışlar, sahâbeden bir çok ileri gelenler de orada Hz. Ali’yi bu makâma atanmalarından dolayı tebrîk etmiş, kutlamışlardır. Ehl-i Beyt mektebinde bu münâsebetle “Ğadir-i Hum” olayının cereyân ettiği 18 Zilhicce günü “Ğadîr-i Hum bayramı” olarak kutlanır ki, bu günde, günün önemini belirten konuşmalar yapılır, İmâm’ın (a.s) kişiliği, hayâtı, mücâdelesi hakkında bilgiler verilir, ümmete, örnek bir “İnsan-ı Kâmil”  tanıtılmaya çalışılır.[39]

  Ancak; Resûlullâh’ın vefâtından sonra bazı sebeplerden ötürü ilk üç halîfe ® döneminde İmâm-ı Ali’nin zâhirî hilâfeti gerçekleşmemiştir. Üçüncü Halîfe’den sonra Müslüman’larca halîfelik makâmına getirilen İmâm (as), kendisinden önceki halîfelerin atamış oldukları bir çok vâli ve devlet görevlilerini bulundukları makâma layık görmediğinden, onları azledip, yerlerine lâyık gördüğü kimseleri tayîn etti. Bu dönemde, çeşitli nedenlerden ötürü oluşan iç muhâlefet netîcesinde, İmâm (as), Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarını yapmak zorunda kaldı.

  Hz. Ali ®; takvâda, Allâh’a ibâdette, cesârette, yiğitlikte, emînlikte, Hz. Resûlullâh’tan (s.a.a) sonra gelen ilk insandı. O, her zaman hakkı, adâleti, Allâh’ın şerîatını icrâ ediyor, mazlûmlara yardımcı, dost, zâlimlere ise düşmân idi. O’nun adâlet anlayışında, hiç kimse için bir ayrıcalık söz konusu olmayıp, Hakk’a âşık, adâlet timsâli bir zât idi.

  İmâm Ali; ilimde ashâbın ® arasında en bilgini idi. Resûlullâh (s.a.a); “Ben ilmin şehriyim, Ali’de onun kapısıdır, şehre girmek isteyen kapıdan gelsin.”[40] buyurarak, Hz. Ali’nin bu derin ilmini beyân etmişlerdir.

  “NEHCÜ’L BELÂĞA” kitâbı da, ilim deryâsı olan İmâm’ın (as), hutbe, mektûp, öğüt ve nasîhatlerinden bir kısmını içeren kıymetlibir eserdir.

  İmâm Ali, bir sabah namâzı esnâsında dâhilî hâinlerden İbn-i Mülcem (l.a.) tarafından bir kılıç-hançer darbesi ile vurulmuş ve aldığı yaralar neticesinde şehâdet şerbetini içmiştir.[41]

  Selâm sana, Ey ilim şehrinin kapısı!

  Selâm sana, Ey Resûlullâh’ın kardeşi!

  Selâm sana, Ey müminlerin velîsi

  Selâm sana, Ey hakkında; “Ali’ye söven bana sövmüştür, bana söven de Allâh’a sövmüş olur.”, “Ali ile savaşan benimle savaşmıştır, benimle savaşan da Allâh ile savaşmış gibi olur.”, Ey Ali! Ben Kur’ân’ın tenzîli için savaştım, sen de te’vîli için savaşacaksın.”, “Ali’yi sevmek îmândan, O’na buğzetmek ise münâfıklıktandır…” buyrulan İslâm Askeri!

  Selâm sana, Ey Hizbullâh’ın İmâmı!

  Hz. İmâm Ali (as) buyuruyor; “İyilerle kötüler senin yanında aynı değerde olmasın. Çünkü, bu iyileri iyilik yapmaktan soğutur, kötüleri de kötülük yapmak da cüretli kılar.”[42]

  “Son veda haccı idi peygamberin.

  Onsekizinci günü Zilhicce’nin.

  Çıktı yüksek bir yere ol Mustafâ,

  Yanına aldı Ali’yi, bâsafâ.

  Dinleyiniz ey garib ümmetlerim,

  Anlatayım size vasiyetlerim.

  Aranızdan ayrılığım çok yakın,

  Hak yoldan çıkmayın, aman, sakın.

  Bana îmânı olanlar, dinleyin,

  Allâh’ın fermânını siz belleyin.

  İki muhkem şey bırakırım size,

  Haşr’e dek rehber olur bunlar size.

  Birisi, Allâh’ın Kur’ân’ıdır,

  Diğeri, Ehl-i Beyt’in irfânıdır.

  İşte aldım ben Ali’yi yanıma,

  Son sözü tekrarlarım ihvânıma.

  Canla, başla siz Ali’ye sarılın,

  Böylelikle Hak yoluna doğrulun.

  Ben, kimin mevlâsı olduysam heman,

  Ali’de mevlâsıdır, onun her zaman.

  Kim beni severse, sever Ali’yi,

  Ayrı bilmez, Peygamberle, velîyi.

  Kim, Ali’ye düşman olursa heman,

  O, benim de düşmanımdır her zaman.

  Sonra dedi, ol Muhammed Mustafâ,

  Ey ashâbım eyleyin ahde vefâ.

  Sonra kaldırdı elini Fahr-ı Cihân,

  Dedi: Yâ Rab! Şâhit ol sen de hemân.

  Allâh’ım sen de sev Ali’yi seveni,

  Sen de sevme Ali’yi sevmeyeni.

  Düşman ol! sen de Ali’nin düşmanına,

  Yardım eyle! Ali’nin yârânına.

  Her kim Ali’den kaçarsa ey Hüdâ!,

  O’nu benden dâima eyle cüdâ.

  Kim hakâret eylese bu Ali’ye,

  Ya, husûmet eylese ol velîye.[43]

  Sen iki cihânda onu kıl hakir,

  Bu duâmı müstecâb et yâ Kadîr!

  İşitince hep sahâbe bu sözü,

  Vecde geldi, güldü hepsinin yüzü.”[44]

  İmâm Ali (a.s) İslâm’ın onurudur.

   

   

  Cevapla
 • münevver öğüt

  bana cevap verebilecek bilgi sahibi biri varsa lütfen benle irtibata geçsin başımdan geçen bişeyi sormam gerek ama lütfen gerçekten bilgili birisi

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Selamün aleyküm kardeşim iletinizde başınızdan geçen bir olayı paylaşmak istediğinizi yazmışsınız. Sizden bu konu hakkında bilgi bekliyorum. Sevgilerimle.

  Cevapla
 • münevver öğüt

  ayten hanım aleyküm selam ben ilgilendiğiniz için teşekkür ederim olayım şu birgün eşimle tv izliyorduk programda türbeleri ve türbelere yapılan saygısızlıkları anlatıyorlardı bende hem izliyor hemde yorum yapıyordum birden sanki karnımdan bişey girdi ve sesim çıkmadı yere düştüm gözlerim açıktı olan herşeyi görüyor ve duyuyordum fakat tepki veremiyordum eşim geldi başımı dizine alıp yasin okumaya başladı bu arada etrafımda 5 kişi belirdi hepsi sarıklı ve cübbeliydi beni alıp o türbelerin olduğu yere götürdüler oradaki taşlara yazılı arapça yazıları okuyup tercüme ettiler onlarla orada sanki yıllarca kaldım ama bu olay yaklaşık 5 dakika sürmüş ve onlar gittiler ben kendime geldim hiçbir şeyim yoktu ama çok korktum o gece rüyamda hz ömer gördüm omuzunda bir ceylan vardı ve vaaz veriyordu bu neydi anlamadım ve çok korkuyorum bana bunu açıklayabilirmisiniz şimdiden teşekkürler
   
   
   

  Cevapla
 • esra özer

  bilgi vercek biri irtibata gecerse sevinirim abdul kadir geylani hazretleriyle ilgili gördüğüm rüyanın manasını ve kadirilik tarikatı ve tesbihatı hakkında bilgi almak istiyorum lütfen yardım edermisiniz

  Cevapla
 • yeliz güven

  Arkadaşlar Ankara Keçiören de yaşayan bugünki kadiri lideri Emin Babayı arıyorum bilen duyan varsa lütfen bana bilgi versin adresim yeliz.guven@superonline.com cevap bekliyorum gerçekten önemli teşekkürler

  Cevapla
 • yeliz güven

  Harun Bey bahsettiğiniz Emin baba mıdır eğer biliyorsanız lütfen cevap yazınız bizim için çok önemli

  Cevapla
 • fukara

  hanımın yere düşmesi ve eşinin kısa sürede aklına gelen en güzelin kalbini okuması, görünenin aslında görünmeyenle arasındaki sırrın çizgisinde oluşundan ve şüphe ile hiç görmedikleri hakkında kalben hissiyatını sesle yetkisi olmadığı yerde dile getirmesi ve baş üstünde bulunan adalet terazisini karnından geldiği gibi dile getirmesi hatalı olduğu gibi aynı hatayı tekraren burada devam ettirmesi düşünülememektedir. dil ve kalp bedende çok önem taşır. karından beslenilsede emri kinden aldığını bilmesi gerekmektedir. o hal de kalpten geçen dilden her halükarda geçmemelidir. böyle bir durum hasıl olmuş ise de kişi mürşidinin ipine sarılacaktır. allah c.c. hz. cümle ümmeti mahammedi sav. kötü ve fena işlerden, haddi aşmaktan korusun, muhakkak ki herşeyin en iyisini bilen yüce allah c.c. tır. esselamün aleyküm verahmetullahi veberekatühü.

  Cevapla
 • ezgi demir

  emin babamızı bende tanıyorum gittim gördüm gerçekten görülesi bir insan rabbim onun gibi nicelerini bizim başımızdan eksik etmesin yoksa nefsimiz ve şeytanın elinden kurtulamayız şükürler olsun ki emin babamızı gidip görme gibi bir şansımız oldu rabbim bütün grmek isteyen kardeşlerimize onu görmeyi nasip etsin :)aminn

  Cevapla
 • dogan safcı

  yeliz güven kardeşim ben HACI MEHMET EMİN babanın yerini biliyorum.pursaklarda

  Cevapla
 • seyfettin karataş

  SELAMÜN ALEYKÜM hacıeminbabayla sohbet ettik ama ben yolu başkoydum ama yalnız kaldım hacı emin baba elimi birkez daha tutsa onun yardımına çok ihtiyacım var yanına gidecegim ama çagırırsa onu dualarına ihtiyacım var ben gidemiyom madi sıkıntıdayım İZMİR KARABAGLARDAN SEYFETTİN

  Cevapla
 • harun kara

  yeliz hanım kadiri şeyhi emin babam ankara pursaklardadır.keçiörenin şenyurt diye bilinen yerinden 5-6 yıl evvel yıkım doloyısı ile taşnmıştır.keçiörende sanırım başka kadiri lideri emin baba diye yoktur

  Cevapla
 • harun kara

  ayten hanım ankara dışında mısınız
   

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Selam sana kardeşim ben İstanbuldayım Emin babamın manevi evladıyım yeliz kardeşime verdiğiniz bilgilerden bende haberdarım. Ancak telefon arızasından dolayı tel nolarını kaybettim. Ve bu siteyi rabbim nasip etti babamın duasını aldım kurduk. Ancak Emin babamı haberdar edemedim nasip olmadı bu siteyi yayına açtığımı bildirmeyi. Yanına da gidemedim ama bir şekilde babamın bu siteden haberdar olması gerekiyor… Siz nerde ikamet ediyorsunuz. Sağlıcakla.

  Cevapla
 • özcan

  s.a  ayten hocam ben haberdar ederim inşallah sitenin açıldığını anneme söylerim oda hocasına söyler emin babamızın haberi olur inşallah

  Cevapla
 • göknur karkale

  selamünaleyküm bende hacı mehmet emin babamın evladıyım çok güzel olmuş bu site emin babam antalyaya geldi yakından görmek nasip oldu şükür..RABBİM bütün ihvan kardeşlerime nasip etsin inşallah dua ile..

  Cevapla
 • baran akyol

  S.A EMİN HOCAMIZ PURSAKLAR KEÇİÖEREN VİLLARIN ORDA DERGAHI VARDIR ZİYARET ETMEK İSTEYENLER PURSAKLARDA GÖRMEYE GİDEBİLİR..

  Cevapla
 • harun kara

  ayten hanım ben de ankara pursaklardayım.aynı zamanda emin babanın 30 yıllık eski komşusuyuz
   

  Cevapla
 • harun kara

  ayten hanım ben de pursaklar da oturuyorum.dün yaptığım yorum nedense bugün görünmüyor.onun için bunu tekrar yazdım
   

  Cevapla
 • harun kara

  ayten hanım emin babamın onayıyla da bi resmini siteye koysanız bence çok makbul olur
   

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  A.s Nasılsın kardeşim. Emin babamın onayı olursa tabi resmini koyarım ancak daha evel görüşmek isterim ankaraya yoğun tempo dan dolayı gidemedim. Demiştim tel kartını kaybettim Sevgi ile kalın kardeşim

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Tamam kardeşim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun sevgi ile kalın…

  Cevapla
 • harun kara

  allah razı olsun ayten hanım.kadirilik yolu ve kadiri büyükleri ile ilg,li yazılarınızı bekl,yoruz.allaha emanetr olunuz.

  Cevapla
 • ahmet dede

  s.a harun kardeş beni hatırlayabildin mi ben şenyurttan ahmet dede bu msn adresimden bana ulaşırsan sevinirim. ahmet.dede@hotmail.com

  Cevapla
 • harun kara

  a.s. ahmetcim.kardeş bi kayboldun pir kayboldun haa.nerelerdesin ne iş yaparsın dergahı niye bıraktın niye hiç gelmedin.
   
   

  Cevapla
 • harun kara

  sa
   

  Cevapla
 • KADRİ GÜLÜ

  emin babam şuan umrede karşılamaya urfaya gidilecek

  Cevapla
 • harun kara

  a.s ayten ablacım.hamdolsun çok iyiyim.anlattığınız mesele tamamiyle anladığım kadarıyla cehalet, tasavvuf ve tarikat yolunu bilmemekten kaynaklanıyor.ablacım bahsettiğiniz bu şahısların önce kolumuz hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor,neden diyeceksiniz çünkü hayri baba hz.nin 1979′da vefat ettiğinde ikisi kadın toplam 11 halife bıraktığı söylenir.bunlardan biride malatyalı hacı niyazi baba hz.dir.yani hayri baba tam 9 erkek halifeye benim yolumu devam ettirebilir diye icazet vermiştir.bunlardan birisi de biraz önce bahsettiğim niyazi baba hz.dir.niyazi baba 1995′de ahirete göçünce istisnasız tek halife ama tek halife yani hacı muhammed emin babam hz.ni bırakmıştır.hayri babam bi kere ölmüş bir zattır ve halifeler bırakmıştır.

  Cevapla
 • harun kara

  yani halifeleri ve halifelerinden ölenler varsa ki var onların yerine geçenler bu yolu devam ettiriyor,emin babam gibi mesela.yaa bi kere ne kadar saçma emin babam hayri babayla hacı muhammed babanın dizinin dibinde yetişipte hacı muhammed baba öldükten sonramı hayri baba emin baba diyemi kol ikiye ayrılıyor.bi kere hacı muhammed baba vefat ediyor.hayri baba geçiyor.hayri baba vefat ediyor.halifelerinden niyazi baba geçiyor.o vefat edince de emin babam geçiyor.bilmem meramı mı anlatabildim mi ablacım

  Cevapla
 • harun kara

  yani hayri babam niyazi babamın şeyhi niyazi babamda emin babamın şeyhidir.yani kolun ikiye ayrılması için emin babamla hayri babmın aynı zamanda yaşayıp aynı şeyhe intisaplı olmları gerekir.oysa ki emin babam hayri babadan çok sonra niyzi babadan ders almış ve ondan sonra yerine geçmiştir.bu cahiller zır cahilmiş.siz onlarla mücadele ediniz ve en kısa zamanda emin babamla görüşünüz

  Cevapla
 • harun kara

  inşaalah baba hz.dönünce aktarmaya çalışacağım ayten ablacım.allaha emanet olunuz ve kafaya cahilleri takmayınız.verilen emanet ihanete uğrarsa kısa zamanda alınır ve cezası çok ağır olur.geçmişte emin babaya ihanet edip ayrılanlar şu an perişan olup rezil bir halde sağa sola koşmaktadılar ve yaryüzünde o kadar mürşidi kamil olmasına rağmen hiçbirisine de gidememektedirler.neden kendi şeyhine faydası olmayan bir müridi hiç bir şeyhde kabul etmez

  Cevapla
 • harun kara

  ablacım umrede ne olur bu kardeşine çok dua et.tekrar umreye gtmem için ve bu kez rasullah efendimizle emin babamın yanında görüşmek için çok dua ediniz.allah şimdiden kabul etsin a.e.o

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Kardeşim senin içinde bütün kalbimle dua edicem sende et kimin duası mukbul Yüce Allah bilir. Diğer konuya gelince tekrar rica ediyorum lütfen harfiyen verdiğim bilgileri babamıza iletin. Her türlü zarar verici hallerden cematimizi korumak hapimizin fazifesidir. Bu kapı Resulumün kapısı hayri babamın kapısıdır, niyazi bababmın kapısıdır…. Tabi sırasıyla birileri yapmış bu güne buraya kadar gelmiş cami camidir ama imam değişir. Kur-an kanun değişmez insanlar değişir kural kuran değişmez, kardeşim bu da emin babamın sohbetinden alınmış küçük bir yazı ..Rabbime emanet olun.

  Cevapla
 • sümeyye kurt

  estafurullah oylebirşey sozkonusudeğil ama ben ruyamda gördüm biresmini görmek istiyorum allahın izni vede emin babamın sayesinde hayatım değişti iybir şekilde

  Cevapla
 • seher kara

  bu siteyi yeni gördüm açandan allah razı olsun bende kadri tarikatına bağlı bir talebeyim yaklaşık 5 sene oldu hacı mehmet emin babamızı  çok kez gördüm çok mübarek bir adam allah onun sohbetini dinlemeyi herkeze nasip etsin bu yola bağlı olmaktan çok memnunum huzur veriyor herkese tavsiyem bir elinde Kuran bir elinde sünnet varsa hangi tarikat olursa olsun bir ipe sarılın allaha emanet olun kardeşlerim

  Cevapla
 • enes

  Önce selam sonra kelam. Allah niyetlerimizi hayır etsin rızasına uygun hareket etmeyi nasip etsin .  Mevla sizleri sevdiğinizle beraber etsin..
  Arkadaşlar facebook ta bizimde vakfımızın sayfası bulunuyor. Tüm kardeşelerimiz sayfamıza bekleriz. http://www.facebook.com/nekdav mevla hepimizi mürşidimize layık birer evlat eylesin.. Allah razı olsun..

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun.  Ben ancak yazınızı bu gün gördüm. Şüphesiz adalet yerini bulacaktır. Bizde sabırla seyir ediyoruz kardeşim. Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah’ın dışındaki her yerde gariptir. Ve Yerini bilmeyene kader yerini öğretir. Sevgiyle kal kardeşim.

  Cevapla
 • harun kara

  ayten ablacım öcelikle s.a.hoşgeldiniz.allah umrenizi kabul ve makbul eylesin ve daha nice umre hacc ve ilmi meclislere iştirak etmeyi size bize ve ümmeti muhammede nasip etsin inşaallah.
   

  Cevapla
 • harun kara

  ishak bey sanırım hacı muhammed tevfik efendi uşşaki olsa gerek.yalnız mübareğin kadiri icazetide olabilir.yanlış aksettirilmesin.allaha emanet olunuz

  Cevapla
 • harunkara

  ayşe hanım mürşidim enver baba diyorsunuz.eğer enver babayı şeyh olarak kabul ettiyseniz emin baba dergahında ne işiniz olabilir.mesela biz emin baba grubu olarak enver baba veya başka şeyhlere gidelim diyomuyuz hayır.hem bu bölünmeler gayet normal.sizler tasavvuf kitaplarını okumuyomusunuz herhalde.12 tarikat vardır ve bu 12 tarikatten türeme yüzlerce binlerce kol vardır.dolayısı ile milyonlarca evliya da bu kolllardan yetişmiştir.hayri baba 8 erkek halife yetiştirmiştir.bu ne demektir sekizinizde şeyhlik yapabilirsiniz.yani bu 8 halife biribirine ihtiyacı olmayan 8 evliya demektir.şeyhliklerini ilan edip insanları irşada başlayabilirsin demektir.vesselam

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Harun Kardeşim hoş bulduk. a.s . Kardeşim siteye bir süredir giremedim şimdi girebildim. ALLAH hepimize tekrar tekrar umre haç yapmayı nasip etsin çok hüzünlüyüm oraları her an yaşıyorum. Kardeşim yorumlarını okumak ayrı bir feyzdir benim için bu yoldu ebedi kardeşiz kasıt söz konusu bile olamaz ancak yeni yeni dünyaya dönmeye çalışıyorum Sizleri ALLAH’a emanet ediyorum Efendimizin şefaati üzerinize olsun sevgi ile kalın.

   

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  s.a Kardeşim nasılsın nerelerdesin sağlığın iyimi sağlıcakla kal.

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Harun kardeşim nerelerdesiniz selametle….

  Cevapla
 • harun kara

  a.s.ablacım işten güçten ancak fırsat bulabildik.siz nasılsınız istanbul nasıl

  Cevapla
 • zehra tulu

  Yoklukta gözlerimdir    Varlıkta perdem benim   Bir anlayabilsem bir  Bu aynalar nem benim…
  Biter mi nasıl neden   Soyunsam kelimeden   Seni senden seyreden   Hem değilim hem  benim…
  Aynalara    ayna yar    Aynada bir ayna var    Dile gelsin aynalar    Sen değilsem  kim benim… 

  Cevapla
 • Fatma

  sLmın aLeyKüm HoCam ßenDe anKaRaDa Emin ßaßaDan DeRsLiyiM ßu SiTeyi YeNi GörDüM SiZiNLe TanısTıGıma CoK MeMnuNum aLLaHa eMaNeT oLn

  Cevapla
 • abdullah gürhan

   S  A MUBAREK ARKADSLAR  SIZLERI SEVIYORUM AMA OKADARDA KIZIYORUM NEDEN DERSENIZ BURADA APUK SAPIK  YORUMLAR YABMISSINIZ KULAKTAN DUYMA ANLASILIYO  MURSIDINIZI ANLAMADIGINIZ  ANLIYORUM
  YAZIK SIZE  HERSEYDEN ÖNCE GEREKYOK  SIZIN ÖVMENIZLE NEDE YERMENIZLE MURSIDIZE BI HELAL GELMEZ 
   COK YADIRGADIM
   BILGI ALMAK ISTEYEN BULUR  GIDER ASLINDAN ÖGRENIR BENCE
   BURAYA GIRIB BENIMGIBI  YORUM YAPANLARDA OLABILIR
   BIRDE  BU BAYAN KARDESLERIM
   NE HAKLA BURDA  YORUMA KATILIYO ONUDA ANLAMIS DEGILIM
  YABMAYIN ETMEYIN
   BU MUBARAK INSANLARIDA IFSA ETMEYIN MEMLEKETIMIZIN DURUMUNU BILIYOSUNUZ ONLA BIZARA GELIRSE VEBALINDEN NASIL KURTULACAK SINIZ BILMIYORUM
   

  Cevapla
 • ecrin

  s.a mümin kardeşlerim.rabbim öyle büyükki bir kapıyı kapatır bin kapıyı açar. buna inünıyorum. ama şimdi öyle bir dardayım ki ne olur bana dua edin . çok çaresizim,allah rızası için.burdan kadirilere sesleniyorum.şimdide allah  hepinizden razı olsun

  Cevapla
 • fukara

  s.a. sevgili ihvan kardeşlerim. Yüce Allah (c.c.) bize bizden yakin, duyuyor ve işitiyor. rabbim cümlenizden razı olsun ki; tarik zordur. meşaggatlidir. sınavları çetindir. niyet ederek isteyin ve hacet namazı kılınız. size açılan kapıdan giriniz ve terk etmeyiniz. mevla hangi kapıyı göstermişse yularınız o kapıda olsun. kimseyi eleştirmeyiniz. manevi alanda yükselmek için verilen dersleri artırarak yapınız. şunu unutmayın Allah (c.c.) kaç tane tesbih çektiğinize bakmaz, kaç kere Allah (c.c.) dediğinize bakar. vesselam

  Cevapla
 • ARİFE ÇAKAR

  ALLAH SONSUZ RAZI OLSUN  HEPİNİZDEN

  Cevapla
 • Öznur KANMAZ

  Selamun Aleyküm kardeşlerim.bende kadiri tarikatındanım..ben bu siteyi yeni gördüm ve güzel olmuş Allah razı olsun ellerinize sağlık..ben erzincanda oturuyorum mehmet emin babamı görmek banada nasip oldu..bir urfa gezisi vardı bilirsiniz o geziye giderken otobüsle kaza yaptık ve gitmek nasip olmadı.gidemedik babamı göremedik diye perişan olmuştuk ama babamdan Allah binkere razı olsun kaza yaptık diye bizi ziyarete gelmişti. o zaman babamı ilk görüşümdü ve mükemmel bir duyguydu..Rabbim herkese nasip eder inşallah…erzincanlı dostlarım varsa tanışalım inşallah…ALLAH’A EMANET OLUN KARDEŞLERİM

  Cevapla
 • mustafa coban

  seher kardeşim beni üsdadın hakka ulaştıracak rabbime yakınlığı hangi merhalede kendisinin irşat edecek yetkiye sahipmi çünki bu yol uzağa benzer kurulu tuzağa benzer kendini bilmeyenlerle doldu taştı yeryüzü mürşit irfan ehli olmalı kimisi irşad ediyor kimisi ifsat ediyor sokaklar meczup dolu kalpleri kabeyi celil olanlar ancak irşad eder çünki hakkal yakın bir metebede olmayan henüz nefisini bilemez mürşit daha buradayken akıbetini bilmeli eğer sorularıma cevap alırsam efendinizden ozaman davete icabet ederiz feessime mesaj atabilirsin

  Cevapla
 • Şerife KaraPunar

  Ben Bu Yola Gireli 1O Sene Oldu Allahıma Şükürler Olsun. Böyle Bir Mübarek Birsini Nasib Eddiği İçin Ne Kdr Şükretsem Azdır. Allah Daim Etsin İşhallah.O Benim ŞiFa Menbam Gönül İlacım Herşeyim Onsuzz  Bir Nefes Alamam. Canım  Onun  Yoluna Feda olsun. Emin Babamı sewen Bütün İhvan Kadeşlerimi Rabbim Kul Rasülüm Ümet Eyliye. Eyy! Aşkı Diyar Gel Gönlüme Gir Bakma Günahıma!!! Bu Kulun Kabında Kıtmir. Canım emin babammmmmmm

  Cevapla
 • Şerife KaraPunar

  Rahman’ımsın, Rahimsin,
  Dalda açan gülümsün,
  Dertlerime dermansın
  Ya Allah, Ya Allah,
  Ya Allah, Ya Allah.

  Gönüllere şerbetsin,
  Tüm kalplere neşesin,
  Dilden çıkan cümlesin
  Ya Allah, Ya Allah,
  Ya Allah, Ya Allah.

  İnsanlara ümitsin,
  Karanlığa ışıksın,
  Tapılacak Âşık’sın,
  Ya Allah, Ya Allah,
  Ya Allah, Ya Allah

  Merhametin bilinir,
  Yarattığın görülür,
  Aşılarca söylenir,
  Ya Allah, Ya Allah,

  Cevapla
 • cemal yılkın

  Arkadaşlar rüyalarınızı amelde ve itikat da salih olanlara anlatın.. bilmeden anlatırsanız o rüyanın bereketini görmezsiniz. bu benim buyuklerimden duyduğum. bende aynı sizin gibiydim.

  Cevapla
 • SEMA ERÇİN

  böyle bir sayfa gördüğüme çok sevindimemeği geçenlerden allah razı olsun ama görüntü olmasını çok isterim çünkü biz istanbuldayız her zaman görme şansımız olmuyo benim elimden gelmiyo selamlar

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  ALLAH (c.c) Rahmeti üzerine olsun gelen sorunu göremedim tekrar gönderirsen yardımcı olmaya çalışıcam. Sevgiyle Kalın.

  Cevapla
 • ayşegül gökalp

  slm.hocam bende bu yola yeni girdim yaklaşık iki sene kadar oluyor bana yardımcı olursanız sevinirim.Emin babamı ziyaret etme şansım olabilirmi.saygılarımla

  Cevapla
 • Emre Cahit Turan

  Öncelikle saygılar dilerim sizden
  Ben burada bir eksiklik fark ettim
  Hacı Emin Babamız değildi sadece Niyazi Babamızın ihvanlarından olan
  Birde Hacı Enver Babamız var oda Trabzon kolundan olan
  bazı arkadaşlar bana şimdi sen nerden biliyorsun bunları diyebilirler.
  Ben Hacı Niyazi Babamızın torunuyum ,Hacı Enver Baba olsun
  ,Hacı Emin Baba olsun ikisi de bu yolda üstlerine düşenden fazlasını yaptılar Rabbim ikisinide başımızdan eksik etmesin …

  Cevapla
 • selahattin tkaç

  GERÇEK ANLAMDA SAYGIN ,SAYGIDEĞER İNSANLARIN BBBULUNDUĞU …SONSUZ BİLGİ DOLU ,ALLAH RABBİM SİZLERDEN RAZI OLSUN…

  Cevapla
 • harun kara

  hacı enver efendi niyazi babanın halifesi mi?

  Cevapla
 • TÜLAY

  S.A BEN ANTALYADAN FADİME HOCANIN GURUBUNDAN SAYFAYI YENİ GÖRDÜK ALLAH EMİN BABAMI VE BÜTÜN HOCALARIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN ALLAH RAZI OLSUN

  Cevapla
 • Şerife Pekçetin

  Selamun aleykum.Bende bu yola yeni intisap ettim. Ancak hocalarımızın hayatlarını bilmiyorum. 
  Hayri babanın hayatını okudum.Niyazi baba ve emin babanın hayatını bulamadım.Bana yardımcı olursanız memnun olurum. kocaeli tarafında bu cemaatın kolu varmı.Şimdiden RABBİM sizlerden razı olsun…

  Cevapla
  • Ayten Hoca

   Selamün Aleyküm kardeşim. Bu üstadlarımızın hayatını zaman zaman sizlerle paylaşacağız Kocaeli tarafında cemaat hakında bilgilendikten sonra sizi aydınlatıcam. ALLAH’a emanet olun.

   Cevapla
 • ravzamedine

  emin  babam  şimdi  ümrede  hasretimiz  kabeme  yüz  sürüyo    sarı  gülleri  taktıda  gitti  ne  güzel  yakıştı  can  sultanıma  rabbim  yar  yardımcısı  olsun 
   

  Cevapla
 • Şerife Pekçetin

  AMİN  İNŞAALLAH…Daha öncede yazmıştım. Hocalarinizımızın  hayatları hakkında bilgi vericektiniz. Yada ben göremedim. Yayınlacagınız zaman aynı sayfadamı yazıcaksınız bigilendirirseniz memnun olurum..RABBİM razı olsun…

  Cevapla
 • niyazi kocali

  herkese  selamun aleykum,allah  böyle  büyük  zatlari  basimizdan  eksik  etmessin insanlah,beduzzaman efendi  hz,lerininde   ismini  sik  sik  görürüz   bu  karelerde,sordularki gurbet nerde dedim kalbimde,kalbimde,dedilerki  yarin varmi  dedim  gurbet,te,gurbet,te,

  Cevapla
 • ravzamedine

  EÛZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHİYM
  İLÂHİ ENTE MAKSUDİ VE RIZÂİKE VE LİKÂİKE MATLUBİ

  1 Fatiha 3 İhlâs okuyup hâsıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve İmamı Ali ve İmamı Hüseyin radıyallahu anhüm ve Şeyh Hasan-ı Basrî ve Pirimiz Gavsûl Âzam Eş şeyh Es seyyid Abdûlkâdir Geylâni kaddesallahu… sırruh ve Şeyhimiz Eş şeyh Es Seyyid HACI MUSTAFA HAYRİ BABA kaddesallahu sırruh hazretlerinin ve silsileyi meşayih efendilerimizin ervahı şeriflerine hediye ettim dersin.

  Ölüm halini tefekkür edip o da şöyle ki: Hastalandım, hasta yatağına düştüm. Yakınlarım geldi. Başımda ağlıyorlar.Azrail aleyhisselam geldi ruhumu alıyor.Son nefeste Allah’u Taala’nın izni, peygamberimin şefaati ve pirimin, şeyhimin himmetleriyle iman ile ruhumu teslim ettim. Akrabalarım beni soydular, teneşir de yıkadılar, kefenlediler, musallaya götürdüler. Orada cenaze namazımı kılıp kabrime koydular. Münkir ve Nekir sual melekleri geldi. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin hangisi? Kitabın ne? Kıblen neresi? Sorularını sordular. Ben de dünyada inandığım ve itaat ettiğim için suallerine cevap verdim. Rabbim Allah celle celaluh, Peygamberim ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, Dinim İslam, Kitabım Kur’anı azimüşşan, Kıblem kâbe, Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh diye cevap verdim. Sual melekleri kendi alemlerine çekildi. Ben amellerimle kaldım. Çürüdüm, toprak oldum, yok oldum. Kıyamet günü geldi. Herkes mahşer yerine toplandı. Sevabı çok olanlar cennete, günahı çok olanlar da Allah’ın adaletiyle cehenneme gittiler. “ diye düşünürsün.

  Daha sonra teveccüh yani rabıta yaparsın.O da şöyle Destur meded ya Allah celle celaluh, Destur meded ya peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, Destur meded ya İmam-ı Ali, Destur meded ya İmam-ı Hüseyin, Destur meded ya şeyh Hasanı Basri, Destur meded ya Pirim Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Destur meded ya Şeyhim Hacı Mustafa Hayri Baba Destur meded himmet Niyazi Babam Destur medet Emin babam ya silsileyi meşayih efendilerim. dersin ondan sonra Şeyhim Hayri Baba Niyazi Baba Emin Hocam şu anda benimle burada hazır dizi dizimde kalbi kalbimde onun kalbi bir feyiz çesmesi benim kalbim boş bir kova. Allah celle celaluh ve Peygamberimizden sallallahu aleyhi vesellem şeyhimin kalbine kadar gelen feyz benim kalbime akıyor diye hangi resmini görmüşsek o şekil de hayal edip bu düşünceyle dört beş dakika duruyoruz. Ondan sonra aşağıdaki tesbihleri şeyhimde benimle okuyor itikadıyla okursun

  33 veya 100 defa Estağfurullah Elhamdülillah (sonunda bir defa El-Azim El-Kerim ellezi Lâ İlâhe İllahû) dersin.

  33 veya 100 defa Allâhümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Âli Muhammed (sonunda bir defa Ve sahbihi ve sellim ) dersin.

  33 veya 100 defa Lâ ilâhe illallah ( sonunda bir defa Muhammeden resülûllah) dersin.

  33 veya 100 defa ALLAH ( sonunda bir defa celle celâluh ) dersin.

  33 veya 100 defa Besmele ile birlikte İhlâs suresi okunacak.

  Bismillâhirrahmânirrhiym
  Kul hüvallâhü ehad allâhüssamed lem yelid velem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad..

  Ayrıca 1 Fatiha 3 İhlâs okuyup bu ayrıca okunan Fatiha ve İhlâslardan hasıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve cemi peygamberlerin ve çiharyari güzin efendilerimizin ve cemi evladı rasulün ve cemi ezvac-ı rasulün ve cemi ashabı rasulün ve İmamı Ali ve İmamı Hüseyin radıyallahu anhüm ve Şeyh Hasan-ı Basrî ve Pirimiz Gavsul Âzam Eş şeyh Es seyyid Abdûlkâdir Geylâni kaddesallahu sırruh ve Şeyhimiz Eş şeyh Es seyyid HACI MUSTAFA HAYRİ BABA HACI NİYAZİ BABA HACI EMİN HOCAM kaddesallahu sırruh hazretlerinin ve silsileyi meşayıh efendilerimizin ve annemin ve babamın akrabayı taâllukatlarımın ve cemi mü’min mü’minatın ve cemi Müslim müslimatın ve kaâffe-i ehli imanın ve melâikeyi mukarrebiynin ervahı şeriflerine hediye ettim dersin…. (günlük dersimiz  emin  babamızın  verdiği  ders     selam  olsun  kardeşlerime…   

  Cevapla
 • yunus

  SELAMUN ALEYKUM ben dün gece ankaradaydım emin babamızla beraberdik yaklaşık 3000 kişi vardı belki daha fazla ALLAH herkeze nasip etsin orda bulunmayı çok farklı bi duygu

  Cevapla
 • ceyhan ergün

  RABBIM IHVAN KARDESLERIMI KORUSUN RESÜLÜME KOMSU EMIİN BABAMA EVLAT EYLESIN AMİN

  Cevapla
 • mustafa karakoç

  kadirilik nedir nasıl ortaya çıkmıştır ve bu bezhebdeki insanlar nereler de yaşarlar

  Cevapla
 • niyazi kocali

  kadirilik bir tarikattir biliyorum  ama nasil nedir   tam   net  olarak  ögrenmek  isterim,yardimci  olursaniz  sevinirim

  Cevapla
 • niyazi kocali

  kadiri  tarikati  hakkinda  bilgi  edinmek  istiyorum  yardimci  olursaniz  sevinirim,ben  almanya,dan  niyazi kocali

  Cevapla
 • meltem

  Merhabalar,
  Hacı Emin babanın pursaklardaki yeri nerde tam adres verebilecek olan var mı

  Cevapla
 • ali yıldırım

  Selamun Aleykum.Erzincanda kadiri tarikatı varmı ve nasıl ulaşa bilirim bilen bır arkadasımız yardımcı olabılırse sevınırım.

  Cevapla
 • egemen demır

  cavuslar cıkabılr bu yolda fakat onlar dahı ben seyhım dıyememıstır
   

  Cevapla
 • vehbi ataş

  Şeyh Ali KARA efendi Hazretleri,tüm hayatını en büyük düşmanımız nefis ve şeytanın hilelerini anlatmak, Cenab-ı Hakk’a,insanlığa, devletine sevgi ve muhabbetle bakmayı öğretmek ve ebedi hayata en güzel bir şekilde hazırlanmak gayesine yönelik olarak;söz,fiil ve sohbetlerle geçirdi.Sayısız insana kendini sevdirdi.Sayısız insanın maddi  ve manevi sorunlarını çözdü.Bu büyük zat,Cenab-ı Hakk’ın kendisine bahşettiği yüksek meziyetleri dolayısıyla,Dünya durdukça sevgi ve saygıyla anılmaya devam olunacaktır.
  Üstadı Şeyh Osman Nuri Bağdad-i Hazretleri O’nun için ‘’Allah beni Ali için Bağdat’tan buraya gönderdi.Anadolu’ya gelmemdeki zahiri sebep,birinci cihan harbi ise de,manevi sebeb Ali’nin irşad-ı için Cenab-ı Hakk’ın  beni Malatya’ya yönlendirmesidir.Çünkü ben daha Bağdat’ta iken Ali’nin irşad-ı hususu manevi ilham yoluyla bana bildirilmiştir’’Buyurmuşlardır.
  Üstadını ,tarifsiz ve manevi aşkla seven ve üstadı tarafından da bir o kadar sevilen Şeyh Ali KARA efendi Hazretleri,yaşadığı müddetçe O’nda yok olmuş,O’nda var olmuştur.Tüm sohbetlerini O’nun sözleri ile bitirmiş,gözyaşlarını  O’na olan hasretiyle akıtmış ve O’nun hayali ve huzuru olmayan bir zaman dilimi geçirmemeye azmetmiş bir büyük ve ender İnsan-ı Kamil’dir.
  Şeyh Osman Nuri Efendi,O’nun için ‘’Ali ben,ben Ali’’Ali’ye  gitmeyen bana gelmesin’’demesine rağmen O mürşidine duyduğu derecesiz saygı nedeniyle hayatı boyunca kendini de,kerametlerinde,saklamaya ve yokluğa yönelmiştir.Bu davranış özellikleri,onun zamanın kutbu olduğunun bir başka boyutudur.

  Cevapla
 • vehbi ataş

  Şeyh Ali Kara Hazretleri
  7 Mayıs 2007

  Şeyh Ali Kara hazretleri, dünyasını değiştirdiği halde gösterdikleri keşif ve kerametleri, dilden dile, gönülden gönüle söylenmektedir. Bütün Allah dostlarının kerametleri anlatmakla bitmez ve kitaplara sığmazlar.
  Şeyh Ali Kara hazretlerinin şu sözlerini ilave edelim; “Keramet, suyun üstünde post serip namaz kılmak, kuşlar gibi havada uçmak, şiş vurmak, kelle kesip yerine koymak değildir. Kerametin en büyüğü kalblere Allah ve Muhammed (sav) sevgisini muhabbetini yerleştirmektir. Insanı gerçek iman sahibi edip, kemale erdirmektir.”
  Şeyh Ali Kara hazretleri, bir gün bir yere gidiyordu ki, o zaman bende cift sürüyordum. Mübarek selam verdi ve biraz yanımda durdu. Allahu Teala hazretlerinin büyüklüğünü ve peygamber efendimizin sevgisini anlattı. “Oğul” dedi, “Çift sürerken öküzlere Ho Ho dersen gider, Hu, Hu, Hu, desen de gider.” diye buyurdu ve arkasından; “Şu yalancı dünyada bulunduğunun kıymetini bilmelidir. Her zaman Allahu Teala’nın emir ve yasaklarına uymalıdır. Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine sımsıkı bağlanmalıdır.” diye buyurdu.
  1971′de dünyasını değiştirdiğinde bulunduğu Akçadağ ilçesi emniyet teşkilati bunu şu itirafı ile dile getirmiştir: “Olan bize oldu Şeyh Ali Efendi’nin varlığı ile çevrede yıllardır hiçbir olay olmamış adete kurt kuzu ile birlikte dolaşır olmuştu.”
  Şeyh Ali Hazretleri 29 Nisan 1971 (H 1325) senesinde vefat etmiştir. Doğduğu ve yaşadığı Malatya ili Akçadağ kazası Aşağı Örüşkü köyündeki türbesi, dünyanın her tarafından gelen ziyaretçi ve sevenlerinin ziyaret ettiği bir huzur ve nur abidesidir. Manevi irşadi devam etmektedir. Muhip ve müridani artarak dergaha hizmet etmektedir.
  Cenab-ı Allah razı olsun. Sırlarını takdis eylesin ve bizleri feyizlerinden bereketlerinden faydalandırsın ve Cenab-ı Mevla şu aciz kulunu ve cümlemize kabirlerini ziyaret etmeyi nasib eylesin.

  Cevapla
 • MuhammedAli

  Kardeşim bu yazıyı muhtemelen bir yerden alıntı yapmışsınız sanırım. Sadece inandığım bir konuyu sizle paylaşmak istedim. İmam-ı Ali Hazretleri hakkında övgü ibareleri kullanırken mümkünse lütfen ‘K.V.’ (kerremAllahu veche) yada R.A. (radıyallahu anh) ibarelerini kullanalım kardeşlerim inşallah. Çünkü A.S. (aleyhisselam) ibaresi sadece peygamberlerin ve de 4 büyük meleklerin isimleri anılınca kullanılır. Sadece A.S. dersek Sünni’liğin değil diğer başka örf, yaşam ve inanışların bir parçası olmuş oluruz. Yolumuz neyi icap ediyorsa o ictihatların , Allah cc ve Resulünün sav ve diğer büyüklerin istediği gibi olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Cenabı Hakk razı olsun inşallah.

  Cevapla
 • Sarı Gül , Güneş

  Sonsuz şükürler olsun rabbime Rabbime Dost olan canlar canı Benim sultanım ‘EMİN BABA’ MI bana nasip etti. Mürşidim sultanımı Allah için çok seviyor ve saygı duyuyorum. Dünya da bir mürşidi kamile varmak kadar güzel birşey yoktur.Resulime Rabbime ulaşma nın tek yolu bir mürşidi kamile varmaktır. Herkezin Emin babamı tanıyıp görmesini gördüğündede bir mubarek insan olduğunu bilmesini isterim. Rabbim ona sağlık affiyet ve hayırlı uzun ömür nasip edip başımızdan eksik etmesin

  Ayten Hocam , Bursa

  Cevapla
 • melike nur çelik

  emin babamı rabbim başımızdan ayırmasın  uzun sağlıklı ömürler versin emin babamı görüp gerçekten o mübareğin sohbetinde bulunmak çok güzel bende demetevler cumartesi genç kızlar grubundatım …… rabbim emin babama ve ennur hocama uzun ve sağlıklı,mutlu,huzurlu bir ömür versin

  Cevapla
 • irem

  emin babamı tanıyıp dinledikten sonra Allah c.c ye yakınlığım,Reslülüm s.a.v e yakınlığım dini emirleri yerine getirmem daha güzel oldu.lise mezuniyetmden sonra ilk yaptığım şey tesettüre girmek oldu.namazımı,dersimi düzenli yapıyorum.emin babamdan Rabbim razı olsun.bir defa görmek nasip oldu ama hemen akabinde tekrar kandil gecesi gidip onun o mübarek yüzünü ve sohbetni dinlemek  istiyorum.herkese bu güzel ,haırlı yollar nasip olsun inşallah.bu yollları bulmamda sebep teyzem dir.Alah ondan razı olsun. 

  Cevapla
 • irem

  emin babamı tanıyıp dinledikten sonra Allah c.c ye yakınlığım,Reslülüm s.a.v e yakınlığım dini emirleri yerine getirmem daha güzel oldu.lise mezuniyetmden sonra ilk yaptığım şey tesettüre girmek oldu.namazımı,dersimi düzenli yapıyorum.emin babamdan Rabbim razı olsun.bir defa görmek nasip oldu ama hemen akabinde tekrar kandil gecesi gidip onun o mübarek yüzünü ve sohbetni dinlemek istiyorum.herkese bu güzel ,haırlı yollar nasip olsun inşallah.bu yollları bulmamda sebep teyzem dir.Alah ondan razı olsun.

  Cevapla
 • mustafa

  kardeşlerim bana yardım edin dogru yolu bulmak istiyorum emin babamıza ulaşmak istiyorum lütfen yol gösterin. hepinizden allah ragzı olsun 

  Cevapla
  • Ayten Hoca

   ALLAH (C.C)Hz.’leri size ve tüm kardeşlerimize doğru yolu bulmayı nasip etsin. Ancak sizin de biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Namazlarınızı ve tesbihatlarınhız düzenli yapın. Nasılsa Rabbim bir şekiyde sizi emin hocayla buluşturur. Tevbe İstiğfarı dilinizden düşürmeiyin . Rabbim yar ve yardımcınız yardımcımız olsun. Selametle

   Cevapla
 • merve boztepe elmas

  S.A BEN ANKARADA EMİN BABAMIN SOBETLERİNE ÇOK KATILDIM.ÇOCUKLUĞUMDAN ONUN SOHBETLERİNE KATILDIM. ŞUAN EVLİYİM VE BEN 5 SENEDİR İSTANBULDAYIM. BULAMIYORUM İHVAN KARDEŞLERİMİ.BANA YARDIMCI OLUN. İSTANBUL BAĞCILAR ESENYURT MECİDİYEKÖY YAKINLARINDA NEREDE VAR BİZİM DERGAHIMIZ BİLEN CEVAPLASIN LUTFEN

  Cevapla
 • melike nur çelik

  selamün aleyküm  bir sorum olacaktı ben emin babama bağlı gruptanım dersimi çekiyorum ama rabıta kuramıyorum rabıta kurmak için ne yapmalıyım yardımcı olabilir misiniz? herkesten allah razı olsun şimdiden .EMİN BABAM  ümrede şimdi manevi hayatta rabbim onlarla  birlikte olmayı nasip etsin cümlemize hayırlı günler hayırlı ramazanlar herkese
   

  Cevapla
  • Ayten Hoca

   Aleykümselam güzal kardeşim. Rabıta gerekiyo ALLAH’ın huzurunda olduğunuzu düşünün peygamber efendimizi düşünün, pirlerinizi şeyhlerinizi yanınıza alın tamamen adapte olun, zamanla olacaktır.Selametle.

   Cevapla
 • canan tomruk

  bende hacı emin babayı ziyaret etmek isterim fakat açık net bilgi veren yok

  Cevapla
 • canan tomruk

  bende eminbabayı ziyaret etmek isterim malesef açık net bir adres verilmiyo nasıl gidilir nereye gideceyiz nasıl ulaşabiliriz 

  Cevapla
 • canan tomruk

  hayırlı ramazanlar herkese hacı emin babanın yerini bilen varmı allah rızası için paylaşsın nasılgidilir nerdedir herkes yorumunu yazmış eminbabaiçin amakimse netbirşey verilmiyobencebusitenin anlamı yardımlaşma olmasıgerek herkese hayırlı ramazanlar

  Cevapla
 • hüseyin sağır

  ayten hoca  neden tüm yorumlar gözükmüyor burda murat keklıyın yazdığını neden yok 

  Cevapla
 • Figen Timincioğlu

  kocaelide bu tarikat var mı uzun zamandır araştırıyorum bir sonç alamdm?Allah rızasıiçin beni bilgilendirir msnz? :(

  Cevapla
 • Ayten Hoca

  Hüseyin kardeşim, maruzatımı kendilerine bildirdim bir süredir site de sorun vardı şimdi okudum gelenleri ve gereken neyse yapılacaktır. Selametle.

  Cevapla
 • ayfer mahanoğlu

  bende kadiri tarikatına girmek istiyorum allah rızası için ben fatih balat semtinde oturuyorum bana en yakın olan dergahınızı söylermisiniz ALLAH razı olsun 

  Cevapla
 • gülşen

  esselamun aleyküm..yorumlarınızı okudum.ben pursaklarda oturuyorum..emin babamın evi bana yakın…

  Cevapla
 • inci karaman

  canım kardeşlerim bu siteyi yeni gördüm ve kadri cematimle bir kez daha gurur duydum canım kardeşlerim emin babam ile irtibata geçmek isteyen kardeşlerim benimle irtibata geçerlerse seve seve  ve çok çok mutlu olarak onlara yardımcı olabilirim çünkü 2 gün önce yani cuma gecesi emin babamın yanına gittik otobüs dolusu  yani yurdun her bir yanından kardeşlerim vardı babamız hacdan geldi duasını almaya gittik inşallah boş gidip dolu gelmişizdir kardeşlerim bir görmeliydiz mahşer günü gibiydi ikramlar bitmek bilmedi ALLAH her kese nasip etsin inşallah ALLAHA emanet olun inşallah email adresim şudur “”" karaman_inci28@hotmail.com“”"”

  Cevapla
 • gülay kutlu

  tam adresi verebilirmisiniz  ben arayış içerisindeyim ve bu yolu uygun buldum

  Cevapla
 • aynur ersoy

  selamün aleyküm kardeşlerim bende kadiri tarikatının bir müridi ve ya sizin deyişinizle mensubu olmak istiyorum trabzondayım burda onların cemaatı varmı yokmu bilmiyom yardımcı olursanız çok sevinirim allah hepinizden razı olsun

  Cevapla
 • KaRTaL

  Ankarada kadri tarikatına nereden nasıl ulaşabilirin birde ankaranıb hangi emtlerinde var bu kadri tarikatı ben bulamadım yardımlarınızı bekliyorum

  Cevapla
 • hayri baba

  SELAMÜN ALEYKÜM.BURDA BAZI YORUMLAR OKUYORUM ÇOK YANLIŞ BİLGİLER.ÖNCELİKLE NİYAZİ SEKMEN EVİNDE KENDİ BAŞINA VEFAT ETMİŞTİR VE BUNDANDA HERKEZİN SONRADAN HEBRİ OLMUŞTUR.YANİ YERİNE İCAZET VEREREK KİMSEYİ BIRAKMAMIŞTIR.NİYAZİ SEKMEN İN KARDEŞİ BİR RÜYA GÖRÜYOR  RÜYADA NİYAZİ EFENDİ ŞÖYLE SÖYLÜYOR ŞU SANDALYEDEKİ ÇEKET KİMİNSE VAZİFE ONUNDUR.BU NE SAÇMA BİRŞEY.NİYAZİ EFENDİNİN KARDEŞİNİN RÜYASIYLA ŞEYHLİK YAPAN BİR ŞEYH NAKISTIR.ENVER BABA DİYE BAHSEDİLEN KİŞİ İSE HAYRİ BABA HZ NİN HALİFELERİNDENDİR FAKAT KENDİSİ NİYAZİ BABAYLA YOLUNA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ HAYRİ BABAYA BİLDİREN  YANİ NEFİS YAPMAYAN BİR ŞAHSİYETTİR.ŞİMDİ SİZE SORARIM BİLİP BİLMEDEN NEDEN KONUŞUR YAZARSINIZ.HAYRİ BABA HZ NİN VASİYYETİNİDE HİÇE SAYAN SİZLER HİMMETİ BEKLERSİNİZ.YAZIKLAR OLSUNKİ KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARTIYORSUNUZ. BAŞINA TAKKE TAKAN  SIRTINA CÜBBE GİYEN ŞEYHLİK YAPIYOR.

  Cevapla
 • kemal yaşar

  allah razı olsun bu hizmette bulunan kardeşlerimizden. ancak başta silsile yazıldığında hacı niyazi babadan sonra  emin babam var lütfen dikkat
   

  Cevapla
 • zeynep demir

  bu yazıları okurken emın hocanın varlığını öğrenmiş oldum.lutfen yanlış anlamayın amacım kopmayacak bır bağla bır yere sorgusuz sualsız bağlanmak kafamda soru işareti olmadan cavap verırsenız sevınırım.hacı ömer elvanı hakkında da bılgınız varsa paylaşın lutfen…

  Cevapla
 • KADİR KALA

  HACI NİYAZİ BABA’DAN SONRA GELEN HACI AHMET HAYDAR BABA KİMDİR? YAŞIYOR MU? İCAZETİ KİMDENDİR? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

  Cevapla
 • Barış

  ayten hocam, bana emin babanın adresini gönderebilirmisin.

  Cevapla
 • şenay çelik

  selamun aleyküm ben düzcede oturuyorum daha önce haydar baştan kadiri dersi aldım 6 sene çok güzel feyizler aldım onun siyasette olması geriye adım atmama sebeb oldu şuan çok büyük boşluktayım tesbih dahi çekemiyorum ben yine aynı güzellikleri yaşamak istiyorum emin babadan tövbe almak istiyorum düzcede kollarınız varmı varsa bana yerinizin adresini bildirir misiniz hayalimdeki şeyh günah işlediğim zaman beni uyarmasını istiyorum nefsimi ve şeytanı yenmeme yardım etmesini istiyorum her daim himmetiniyanımda hissetmek istiyorum nolur bana yardım edin…

  Cevapla
 • riza kaplan

  ayten kardesim hanımaga olan kardesim sizmisiniz (HACI AHMET HAYDAR BABA) dediniz kim ola niyazi babamla emin babamın arasında kimse olmadı kardesim saygılarımla yiyenimede selamlar.

  Cevapla
 • REHA MUHTAR

  kardeşim hari baba hazretleri kimseye görev vermedi berseydi bugün hariyye kolu 300 kola ayrılmazdı hayri babanın vasiyetnamesinin bir örnegi internette mevcuttur hayri babanın talebeleri post davasına düştü ve böyle gidersede birşey kalmayacak inanmassan bana istihare ye yat orada görürsün hatta eger ki emin hocanın halkasındaysan hocam bizim sana ulaşabilecegimiz en iyi kadiri yolu hangisidir diye münacatta bulunun allahın izni ile onlar size yardımcı olurlar …
   

  Cevapla
 • REHA MUHTAR

  KARDEŞLERİM BU İŞTE GERÇEK HARİ BABANIN VASİYETNAMESİDİR BUNU OKUYUN VE BUNDAN SONRA BANA HAK VERENİNİZ ÇIKAR VEYA ÇIKMAZ AMA BEN SİZİ DOGRU YERE YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUM YARDIMCI OLDUYSAM NE MUTLU BANA
  http://www.mustafahayribaba.com/vasiyet.html BU SİTEYE GİRİN VE OKUYUN….

  Cevapla
 • DERVİŞ ALİ

  ESSELAMIN ALEYKÜM cümleten ben aciz bir kulum
  şeyh seyyid HACI mustafa hayri ekber öğüt hazretlerinin  ” mustafam “ buyurduğu
   ŞEYH SEYYİD hacı ekber mustafa gürbüz hazretlerinin
  müridiyim ELHAMDÜLİLLAH   HAMDOLSUN hatta başka negüzellikler yaşıyor insan bu kapıda fakat rabbim beni dilini  sırları tutanlardan  eylesin, amin .   akıbetimiz  hayolsun.  amin .   daha   çooook konuşalacak   çok  şeyler   varda,  neyse.   mahşer günü  birsürü  insan   tarikat ehline gıpta edecekmişte  işişten  geçmiş olacakmış    haberiniz ola. hazreti ALLAH beni bu  kapıdan  ayırmasın.   amin.  DUA edin  İNŞAALLAH.  ankaradan bir derviş.  0 546 406 40 05 . . .!!!  SELAMIN ALEYKÜM.    DUA  edin  İNŞAALLAH.  AMİN. 

  Cevapla
 • mustafa SESSİZ

  müminler birbirini sever.Asla mümim mümine buğzetmez.Rabbim bizleri böyle yaşayan halis kullarından eylesin.Amin.

  Cevapla

Yorum Yaz

© 2013 Yaradan.com

Yukarı Dön